Konkurs Prac Dyplomowych

Konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie wykonywane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych we wszystkich typach szkół wyższych, w których prowadzone są studia na kierunku geodezja i kartografia.


Aktualności

 

Wyniki Konkursu Prac Dyplomowych, edycja 2020/21

 

Prace magisterskie:

I miejsce: Maciej Grzyma??a â??Analiza wp??ywu interferencji fal wt??rnych na obserwacje systemu Galileoâ?, Wydzia?? Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr in??. Dominik Pr??chniewicz

II miejsce: Krzysztof Karol KsiÄ???ek â??Analiza wra??liwo??ci sieci kontrolnej w aspekcie minimalnego wykrywalnego przemieszczeniaâ?, Wydzia?? Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr in??. S??awomir ?api??ski

III miejsce: Dorota HarÄ???lak â??Statystyczne metody wykrywania obserwacji odstajÄ?cychâ?, Wydzia?? Geodezji G??rniczej i In??ynierii ?šrodowiska, Akademia G??rniczo-Hutnicza im. Stanis??awa Staszica w Krakowie,
promotor: dr hab. in??. Edward Preweda

Prace in??ynierskie:

I miejsce: Mateusz Grzegorz Piskorski â?žAnaliza miÄ?dzyczÄ?stotliwo??ciowych op????nie?? sprzÄ?towych odbiornik??w GNSS dla obserwacji kodowych na podstawie danych sieci stacji referencyjnych IGSâ?, Wydzia?? Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr in??. Dominik Pr??chniewicz

II miejsce: Kamil Bartosik â?žWykorzystanie konwolucyjnych sieci neuronowych do poprawy rozdzielczo??ci przestrzennej zdjÄ?Ä? lotniczychâ?, Wydzia?? Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska,
promotor: prof. dr hab. in??. Zdzis??aw Kurczy??ski

III miejsce: ?ukasz Polakiewicz â?žProces regulacji stanu prawnego nieruchomo??ci zajÄ?tych pod istniejÄ?ce drogi publiczne na przyk??adzie Gminy Miejskiej Legionowoâ? , Wydzia?? Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr in??. Robert ?uczy??ski

 

Uroczysto??Ä? wrÄ?czenia nagr??d odbÄ?dzie siÄ? na poczÄ?tku kwietnia 2022 w G????wny UrzÄ?dzie Geodezji i Kartografii.

 
Opublikowane: 2022-02-09
 
Więcej ogłoszeń...