OkreĹlenie objÄtoĹci wybranego zwaĹowiska materiaĹĂłw sypkich

Aleksandra Gontarska, Łukasz Czerwonka

Abstrakt


Przedmiotem pracy jest okreĹlenie objÄtoĹci oraz graficzna prezentacja wynikĂłw w czterech programach geodezyjnych. Jako obiekt wybrano haĹdÄ kruszywa na terenie wytwĂłrni mas bitumicznych naleĹźÄcej do firmy Polimex-Mostostal S.A. w miejscowoĹci Gniewczyna ĹaĹcucka, w powiecie Przeworskim. Pomiar zwaĹowiska wykonano metodÄ tachimetrycznÄ, a uzyskane wyniki wykorzystano w dalszym toku postÄpowania. Zakres prac obejmujÄ zarĂłwno czÄĹÄ teoretycznÄ,
jak i praktycznÄ.
CzÄĹÄ teoretyczna zawiera:
-analizÄ obowiÄzujÄcych aktĂłw prawnych, rozporzÄdzeĹ oraz instrukcji dotyczÄcych podstawowych zagadnieĹ zwiÄzanych z robotami ziemnymi,
-podstawowe informacje dotyczÄce metod pomiaru oraz sposobu wykonywania obliczeĹ,
-opis techniczny wybranego zwaĹowiska;
-charakterystyka instrumentĂłw pomiarowych Leica TS02 oraz Trimble SPS882.
Natomiast czÄĹÄ praktyczna dotyczy wszystkich przeprowadzonych czynnoĹci obliczeniowych,takich jak :
-wyrĂłwnanie wspĂłĹrzÄdnych punktĂłw osnowy w programie GEONET,
-obliczenie wspĂłĹrzÄdnych punktĂłw reprezentujÄcych badanÄ powierzchniÄ terenu,
-obliczenie objÄtoĹci inwentaryzowanego obiektu w czterech programach geodezyjnych,
-utworzenie siatek trĂłjkÄtĂłw, a na ich podstawie wygenerowanie modeli 3D,
-analiza otrzymanych wynikĂłw wyznaczenia kubatury.

W pracy skorzystano z czterech programĂłw geodezyjnych w celu opracowania numerycznego modelu terenu, a w efekcie koĹcowym uzyskano model 3D wraz z wynikiem objÄtoĹci. KaĹźdy z programĂłw krĂłtko scharakteryzowano, omawiajÄc jego najwiÄksze zalety oraz wady. Oceniano je pod wzglÄdem przydatnoĹci w obliczeniach kubatury mas ziemnych oraz prezentacji wynikĂłw. Jako poziom odniesienia do obliczenia objÄtoĹci przyjÄto ĹredniÄ z wysokoĹci punktĂłw tworzÄcych obrys obiektu. Na podstawie otrzymanych wynikĂłw przeprowadzono analizÄ porĂłwnawczÄ, zestawiono róşnice pomiÄdzy programami oraz wykonano analizÄ dokĹadnoĹci obliczeĹ w poszczegĂłlnych programach.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Konkurs Prac Dyplomowych 2016-2023 e-mail: konkurs.gik@gmail.com